218514517
T2:FIPUY
218539117
Rd:FIPUY
21854359
T2:FPUY
2185144512
Ra:FIPUY
2185189311
T2:FLNPUVY
2185215621
Ex:LNVY|NTVZ
2185218016
T2:LNV
2185218111
Rx:LNV
2185218421
Ry:LNV
218521919
Ex:FUVY|FVWY
218521926
Ex:FNVY|FNYZ