2042172726
Ex:LNTY|LNPZ
2042186927
T2:FLNTUVY
2042197818
Ex:FTUY|FPTY
2042198319
Ex:FTUY|FPYZ
2042198720
Ex:FLTY|FLPY
2042203826
Ex:FUY|FPY
2042203929
Ex:LUY|LPZ
2042204029
Ex:FLUY|FLPY
2042204125
Ex:FUY|FPY
2042204322
Ex:FLUY|FLPY
2042204430
Ex:FLUY|FLPW
2042204530
Ex:FUY|FPW
2042204629
Ex:FLUY|FPUY
2042204729
Ex:FLUY|FPUY
2042204829
Ex:FLUY|FPUZ
2042204929
Ex:FLUY|FPUZ
2042205028
Ex:FLUY|PUYZ
2042205127
Ex:FLUY|FPWY
2042205225
Ex:FLUY|LUYZ
2042205324
Ex:FLUY|FPUY
2042205432
Ex:FLUY|FPUY
2042205532
Ex:FLUY|FPUY
2042205628
Ex:FU|PW
2042205734
Ex:FLUY|PWYZ
2042205830
Ex:FLY|FPX
2042205932
Ex:FY|XY
2042206315
Ex:FTUY|PUWY
2042207418
Ex:FT|PZ
2042209710
Ex:FNT|NPZ
2042209817
Ex:FNTY|NPTW
2042210418
Ex:FNTY|FPWY