150938715
Ex:ITUY|FLUY
150948131
Ex:NPVW|FLNP
150952342
Ex:NPVW|FLWZ
150954831
Ex:NPVW|FLNP
150973225
Ex:NPVW|LNPV
150973340
Ex:NPVW|LNPZ
150973440
Ex:NPVW|LNPZ
150973554
Ex:NPVW|NPWZ
150973653
Ex:NPVW|NPWZ
150985738
Ex:NPVW|FLNP
150988537
Ex:NPVW|FLNP
1509100846
Ex:NPVW|FPVW
1509101036
Ex:NPVW|LPWX
1509101142
Ex:NPVW|LPWX
1509104527
Ex:NPVW|LNPV
1509132227
Ex:TY|FL
1509132326
Ex*:PTWY|FLPW
1509133110
Ex:PTUY|LPTY
1509137127
Ex:NTY|LXY
1509146321
Ex:TUY|FLU
1509147925
Ex:NTUY|LUXY
1509149427
Ex:NPTW|FLPT
1509149532
Ex:NPTW|FLPT
1509149635
Ex:NPTW|FLWZ
1509149735
Ex:NPTW|FLPZ
1509150235
Ex:NPW|FLP
1509150335
Ex:NPW|FLP
1509150429
Ex:NPVW|FLPV
1509150526
Ex:NPUW|FLNZ
1509150645
Ex:NPW|FLZ
1509150733
Ex:PW|LP
1509150836
Ex:PW|LP
1509151045
Ry:PW
1509151134
Ex:NPW|LNP
1509151227
Ex:NPUW|FLNW
1509151327
Ex:NPUW|FLNW
1509152418
Ex:TUY|LUY
1509153336
Ex:NPVW|FPVW
1509157830
Ex:NPVW|LPWZ
1509157938
Ex:NPVW|LVWZ
1509183625
Ex:ITY|FIL
1509185828
Ex:INTY|ILXY
1509269419
Ex:INT|FLT
1509271710
Ex:INTV|FLTV
1509278413
Ex:INTY|LNTY
1509319317
Ex:INTV|INTZ