1449109017
Ex:FNTV|LTXZ
1449131714
Ex:FPTY|FLPY
144913188
Ex:FPTY|FLPY
1449132631
Ex:FPUY|FLPW
1449132735
Ex:FPUY|FLPW
1449134941
Ex:FPUY|LPUZ
1449135044
Ex:FPUY|LPYZ
1449135142
Ex:FPUY|FLUZ
1449135251
Ex:FPUY|LUYZ
1449136438
Ex:FPUY|FLPW
1449137643
Ex:PU|LP
1449137741
Ex:FPU|FLP
1449137825
Ex:FPTU|FLPT
1449137940
Ex:FPUY|LPWY
1449138033
Ex:FPTU|FLPZ
1449138149
Ex:FPU|LUX
1449138243
Ex:FPUY|FLUY
1449139849
Ex:FPUY|LPWZ
1449140141
Ex:FPU|FLP
1449140228
Ex:FPTU|FLPT
1449140342
Ex:FPUY|LPWY
1449140625
Ex:FPTU|FLPT
1449141348
Ex:FPUY|FLUZ
1449142218
Ex:FNTY|FLYZ
1449142423
Ex:FTY|LWZ
1449142646
Ex:FNTY|FNYZ
1449142841
Ex:NTY|NYZ
1449143030
T2:FNTY
1449143119
Ex:FNTY|LNWZ
1449143943
Ex:FPUY|LPWZ
1449144138
Ex:FUY|FLU
1449144828
Ex:FNT|FNZ
1449145039
Ex:FUY|LUY
1449145144
Ex:FPU|FPW
1449145227
Ex:FPTU|FPTW
1449145338
Ex:FT|FZ
1449145635
Ex:FPUY|FLPZ
1449147446
Ex:FPUY|PUYZ
1449148644
Ex:FPUY|LPWZ
1449149045
Ex:FPU|FPW
1449149125
Ex:FPTU|FPTW
1449151632
Ex:FPUY|FLPY
1449151841
Ex:FPUY|FLUY
1449152843
Ex:FPUY|PUYZ
1449186327
Ex:IPU|ILP
1449186424
Ex:FIPU|FILP
1449186831
Ex:FIPU|ILUX
1449275816
Ex:IPUY|LPWX
1449278812
Ex:FIPY|LPXY
1449295615
Ex:IPUY|LPWX