110151313
Ex:LTVY|FLNT
110159119
Rx:LTY
110191923
Ex*:LPTU|LNPU
110110727
Ex:LUVZ|FLVW
1101108818
Rx:PUVZ
1101109912
Ex:LVYZ|FLYZ
1101110012
Ex:LVY|FLY
1101110211
Ry:LY
1101110320
T2:PUVZ
1101112825
Ry:PUVZ
1101163514
T2:LTY
1101228116
Ra:IPUZ
1101337212
T1:IPUVZ